Home page
les 1 | Les 2 | les 2b | Les 3 | Les 4 | Les 5 | les 6 | Les 7a | Les 7 b | les 8a | Les 8b | Les 9 | Les 10 | Les 11 | Les 12 | Les 13 | Les 14a | les 14b | Les 15 | Les 16a | Les 16b | Les 17 | les18 | Les 19 | Les 20 | Aanhangsel A1 |
 

les 2b
 
 
Een korte schets van de geloofservaringen

die in het Oude Testament zijn verzameld

met toestemming overgenomen uit:
 
 
 
 
 
God spreekt tot het hart van Abraham en zegt: ’Ik ben God Almachtig. Richt uw schreden naar Mij en gedraag u onberispelijk. Ik wil een verbond met u aangaan en u zeer talrijk maken… Gij zult de vader worden van een menigte volken… Ik sluit een verbond: Ik zal uw God zijn en de God van uw nakomelingen’ (Gen.17, 2-7). Deze belofte vormt het begin van ‘Gods Volk’.
 
Later wanneer Zijn volk in Egypte tot slavernij wordt gebracht, laat God het niet in de steek. Hij wil het bevrijden en het zo laten zien dat Hij zijn Verlosser is. Mozes weidde zijn schapen in de woestijn. Hij zag een doornstruik die in lichterlaaie stond, en toch niet verbrandde. Toen hoorde hij een stem die tot hem sprak: ‘Ik ben de God van uw vader, de God van Abraham, de God van Isaak en de God van Jakob … Ik heb de ellende van Mijn volk in Egypte gezien, de jammerklachten om zijn onderdrukkers gehoord; ja, Ik ken zijn lijden’ (Ex.3,6-7).
 
De grote, almachtige God heeft zich met dit volk verbonden. Door Mozes wil Hij hen naar de vrijheid leiden. Mozes is bang. Hij wil die taak niet op zich nemen. Hij vraagt degene, die vanuit het vuur tot hem spreekt, wat Zijn naam is. God zegt: ‘Ik ben die is’. Dat is geen alledaagse naam: Hij die sinds mensenheugenis bestaat, God, treedt de mens tegemoet om hem te bevrijden en een verbond met hem aan te gaan, een belofte van vriendschap. En dat geldt voor iedere persoon afzonderlijk en voor alle tijden.
 
Op verschillende momenten in de geschiedenis van het volk van het eerste verbond, laat God ‘profeten’ opstaan die vóór alles Zijn intieme vrienden zijn. Aangezien Zijn volk vaak de neiging heeft zijn God te vergeten en niet langer vertrouwen in Hem te stellen, stuurt de Heer zijn profeten naar hun tijdgenoten om hen te herinneren aan Zijn liefde, trouw en wensen. Elia, Amos, Hosea, Jesaja, Jeremia en Ezechiël behoren tot deze mannen van wie we uit de Bijbel over hun daden en leringen lezen.
 
Anderen hebben nagedacht over god, de wereld en het geloof. Ze worden de ‘wijzen’ genoemd. Tussen de boeken der wijsheid bevindt zich het boek Job. Job is een vrome man die zijn leven aan God toevertrouwt en Hem op een heel bijzondere manier leert kennen: hij wordt door ongeluk getroffen. Dievenbendes stelen zijn kudden en vermoorden zijn herders. Zijn huis stort in en zijn kinderen, zeven zonen en drie dochters, worden onder het puin begraven. Zelf wordt hij getroffen door melaatsheid en zweren bedekken zijn hele lichaam. …
Het kan God toch niet zijn, die de vrome Job zoveel ongeluk bezorgt! Jobs vrouw en zijn vrienden dringen erop aan dat hij zich afkeert van God, omdat zijn trouw hem niets heeft opgeleverd. Job zelf snapt er niets van en hij daagt God zelfs uit om te rechtvaardigen wat Hij doet. Uiteindelijk begrijpt Job dat de vriendschap van God geen kwestie van geluk of gezondheid is, maar dat ze vóór alles een onwankelbaar vertrouwen vereist in Zijn plannen waarin Hij altijd het beste met ons voorheeft, ook al zien we dat niet in. Het verhaal toont dat op zijn manier aan door uit te leggen dat God Job, die in de beproeving trouw gebleven is, opnieuw gelukkig maakt.
 
Die geloofservaring van de vroegere mensen kan ook mijn geloofservaring zijn of eens worden.
 
 
 
 
 

 
   

Lessen Music & Fun In de Diepte Online Bijbel News 4U